Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Drawnie

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Aleksandra Kochanek

Aleksandra Kochanek

Radny

Okręg: 11, zdobyte głosy: 86, przynależność: KWW IRMINY OLEJNIK-CZERWONKA

Status: powołany - 21.10.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rozwoju Społecznego i Rolnictwa stała II/3/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 Poszerzenie porzadku obrad o wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Sesja I Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-11-23 Wybór Komisji Skrutacyjnej. Sesja I Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-11-23 Wyrażenie zgody na wybór Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym składzie. Sesja I Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 10:08:56 Przyjęcie protokołu z sesji nr I Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 10:18:01 Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Drawnie, (druk nr 3) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 10:19:35 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, (druk nt 4) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 10:37:47 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 rok, (druk nr 5) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 10:42:26 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2019 rok, (druk nr 6) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 10:46:34 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2019 rok, (druk nr 7) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 10:51:28 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Drawno na 2019 rok, ( druk nr 8) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 10:54:14 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, (druk nr 9) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 11:02:15 Projekt uchwały w sprawie dowozu dzieci do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Drawno nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, (druk nr 10) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 11:04:17 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych na rok 2019 w Gminie Drawno, ( druk nr 11) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 11:08:57 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023, (druk nr 12) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 11:11:44 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, ( druk nr 13) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 11:14:54 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 2019-2021, ( druk nr 14) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 11:28:32 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna (druk nr 15) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 10:14:02 Przyjęcie protokołu z I sesji. Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 11:26:15 Wniosek o obniżenie dodatku specjalnego łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla burmistrza z 40 % na 20 % Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie wstrzymał się
2018-12-13 Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (druk nr 16) Sesja III Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-13 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki. (druk nt 17) Sesja III Rady Miejskiej w Drawnie przeciw
2018-12-14 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki. (druk nt 17) Sesja Nr IV Rady Miejskiej w Drawnie wstrzymał się
2018-12-28 10:10:01 Przyjęcie protokołu z II sesji. Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 10:11:03 Przyjęcie protokołu z III sesji. Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 10:12:06 Przyjęcie protokołu z IV sesji. Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 10:24:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 rok, (druk nr 18) Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 10:27:35 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018- 2034, (druk nr 19) Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 10:52:21 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2019,(druk nr 20) Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 11:20:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Drawnie, (druk nr 22) Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 11:28:21 Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu gminnego w skład rady naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego, (druk nr 23) Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 11:31:39 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno", (druk nr 24) Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 11:34:10 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno, (druk nr 25) Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 11:42:37 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.( druk nr 26) Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 10:05:48 TEST Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 10:57:47 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019- 2034, (druk nr 21) Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-01-22 12:16:44 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wyznaczenia za inkaso. Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-01-22 12:19:00 Przyjęcie protokołu z sesji nr V. Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-01-22 13:18:51 Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok.(druk nr 27) Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-01-22 13:20:24 Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. (druk nr 28) Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-01-22 13:29:19 Akceptacja planu pracy Komisji Planu, Budżetu i Inwestycji. (druk nr 29) Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-01-22 13:31:18 Akceptacja planu pracy Komisji Rozwoju Społecznego. (druk nr 30) Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-01-22 13:32:49 Akceptacja planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (druk nr 31) Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-01-22 13:35:01 Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, (druk nr 32) Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-01-22 13:36:28 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej. (druk nr 33) Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-01-22 13:15:28 Wniosek o wprowadzenie informacji w miesiącu listopad o stanie dróg chodników gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Drawno. Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie przeciw
2019-01-22 13:16:53 Wniosek o wprowadzenie w miesiacu grudniu informacji z postępowania wniosków składanych przez radnych za 2019 rok. Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie przeciw
2019-01-22 13:40:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wyznaczenia za inkaso. (druk nr 34) Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 10:06:08 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno. Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 11:03:29 Akceptacja planu pracy komisji doraźnej Statutowej. Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 11:06:00 Akceptacja planu komisji doraźnej do przeprowadzenia analizy gospodarki odpadami stałymi na terenie Gminy Drawno wraz z wysokością kosztów związanych z prowadzeniem tej gospodarki. (druk nr 37) Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 12:12:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 41) Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 12:15:00 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019- 2034, (druk nr 42) Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 12:17:14 Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody,(druk nr 43) Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 12:27:17 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Drawno, ( druk nr 44) Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 12:32:36 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, (druk nr 45) Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 12:36:52 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego, (druk nr 46) Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 12:51:28 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Drawna, (druk nr 47) Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 12:54:49 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno. (druk nr 48) Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 10:08:13 Przyjęcie protokołu z sesji nr VI. Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 10:10:23 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie miasta Drawno. Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 10:12:16 Przyjęcie protokołu z sesji nr VII. Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 11:29:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2019 rok. (druk nr 54) Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 11:34:34 Podjęcie uchwały uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034. (druk nr 55) Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 11:37:00 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Drawna do wprowadzenia danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych. (druk nr 56) Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 11:39:38 Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.(druk nr 57) Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 11:48:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w Spółce Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z.o.o. z siedzibą w Drawnie.( druk nr 58) Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 11:51:52 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno na 2019 rok. (druk nr 59) Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 11:55:57 Podjęcie uchwały w sprawie wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych za rok 2018 w Gminie Drawno. (druk nr 60) Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 11:58:28 Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy Drawno. (druk nr 61) Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 12:11:41 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poparcia idei odbudowy i reaktywacji linii kolejowej 410 Złocieniec-Choszczno i przywrócenia połączeń pasażerskich.(druk nr 62) Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 12:26:02 Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomośći położonych w obrębie miasta Drawno. (druk nr 63) Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie wstrzymał się
2019-04-30 10:12:26 Przyjęcie protokołu z sesji nr VIII. Sesja IX Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-04-30 12:12:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 69) Sesja IX Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-04-30 12:15:49 Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034, (druk nr 70) Sesja IX Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-04-30 12:20:04 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpieliskowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Drawno w roku 2019, (druk nr 71) Sesja IX Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-04-30 12:22:03 Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody, (druk nr 72) Sesja IX Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-04-30 12:26:05 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych w Gminie Drawno.(druk nr 73) Sesja IX Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-04-30 12:28:24 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej przez Gminę Drawno oraz określenia granic obwodów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.(druk nr 74) Sesja IX Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-04-30 12:30:06 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Drawno oraz określenia granic obwodów przedszkola od 1 września 2019 r.(druk nr 75) Sesja IX Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-05-28 10:09:22 Przyjęcie protokołu z sesji nr IX. Sesja X Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-05-28 11:52:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 83) Sesja X Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-05-28 11:54:58 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019- 2034, (druk nr 84) Sesja X Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-05-28 11:58:11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w Spółce Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. z siedziba w Drawnie, (druk nr 85) Sesja X Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-05-28 12:09:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Drawno, (druk nr 86) Sesja X Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-05-28 12:15:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy, ( druk nr 87) Sesja X Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-05-28 12:17:58 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, ( druk nr 88) Sesja X Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-05-28 12:29:27 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Powiatem Choszczeńskim porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Choszczeński Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie. ( druk nr 89) Sesja X Rady Miejskiej w Drawnie wstrzymał się
2019-06-25 10:06:26 Przyjęcie protokołu z sesji nr X Sesja XI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-06-25 11:27:07 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna wotum zaufania. (druk nr 91) Sesja XI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-06-25 11:44:49 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, (druk nr 96) Sesja XI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-06-25 11:47:01 Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. ( druk nr 97) Sesja XI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-06-25 12:02:06 Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 98) Sesja XI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-06-25 12:04:02 Podjęcie uchwały w spraiwe uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034, (druk nr 99) Sesja XI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-06-25 12:07:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole podstawowej i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawno oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego, (druk nr 101) Sesja XI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-06-25 12:10:34 Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Drawno i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu, ( druk nr 102) Sesja XI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-06-25 12:13:43 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników. (druk nr 103) Sesja XI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-08-08 10:04:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 104) Sesja XII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-08-08 10:07:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034, (druk nr 105) Sesja XII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-08-08 10:11:07 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 56/2019 Burmistrza Drawna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Drawno, ( druk nr 106) Sesja XII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-08-08 10:14:16 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawno, ( druk nr 107) Sesja XII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-08-08 10:17:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drawno na lata 2017-2023, (druk nr 108) Sesja XII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-08-08 10:22:12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022. (druk nr 109) Sesja XII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-08-08 10:41:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno.( druk nr 110) Sesja XII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-08-08 10:39:47 Wniosek formalny o podwyższenie dodatku funkcyjnego dla nauczycieli za wychowawstwo klasy z kwoty 300 zł na kwotę 400 zł. Sesja XII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-08-29 15:19:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 111) Sesja XIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-08-29 15:21:48 Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034, (druk nr 112) Sesja XIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-09-24 10:10:56 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2019 rok (druk nr 124) Sesja XIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-09-24 10:14:29 Przyjęcie protokołu z sesji nr XI. Sesja XIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-09-24 10:15:44 Przyjęcie protokołu z sesji nr XII. Sesja XIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-09-24 10:16:35 Przyjęcie protokołu z sesji nr XIII. Sesja XIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-09-24 12:52:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z.o.o. z siedziba w Drawnie w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów, (druk nr 120) Sesja XIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-09-24 12:54:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwalę w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, ( druk nr 121) Sesja XIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-09-24 13:05:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy komisji Rady Miejskiej w Drawnie,(druk nr 122) Sesja XIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-09-24 13:09:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2019 rok ( druk nr 124) Sesja XIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-10-29 10:05:01 Przyjęcie protokołu z sesji nr XIV Sesja XV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-10-29 10:45:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2019 rok ( druk nr 124) Sesja XV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-10-29 10:47:52 Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034, (druk nr 125) Sesja XV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-10-29 11:03:42 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2020 rok, (druk nr 126) Sesja XV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-10-29 11:04:34 Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2020 rok, (druk nr 127) Sesja XV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-10-29 11:11:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno, (druk nr 128) Sesja XV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-10-29 11:18:27 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie Barnimia gm. Drawno. ( druk nr 129) Sesja XV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-11-25 12:04:57 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. (druk nr 136) Sesja XVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-11-25 12:07:04 Przyjęcie protokołu z sesji nr XV. Sesja XVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-11-25 12:36:12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 132) Sesja XVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-11-25 12:37:39 Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034, (druk nr 133) Sesja XVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-11-25 12:41:21 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. (druk nr 134) Sesja XVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-11-25 12:43:27 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Saperów Polskich w Drawnie.(druk nr 135) Sesja XVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-11-25 12:56:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. (druk nr 136) Sesja XVI Rady Miejskiej w Drawnie przeciw
2019-12-10 14:15:49 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego. (druk nr 142) Sesja XVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-10 14:28:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki, (druk nr 137) Sesja XVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-10 14:41:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 138) Sesja XVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-10 14:44:00 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034, (druk nr 139) Sesja XVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-10 14:56:43 Podjęcie uchwały w sprawie ) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, ( druk nr 140) Sesja XVII Rady Miejskiej w Drawnie przeciw
2019-12-10 14:58:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwalę w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. (druk nr 141) Sesja XVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-10 15:01:25 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr 142) Sesja XVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-10 14:16:46 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie(druk nr 143) Sesja XVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-10 15:04:51 Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie(druk nr 143) Sesja XVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 11:13:55 Poszerzenie porzadku obrad o projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno (druk nr 151) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 11:15:07 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2019 rok (druk nr 152) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 11:15:48 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Progmnozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034 (druk nr 153) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 11:17:01 Przyjęcie protokołu z sesji nr XVI Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 11:17:56 Przyjęcie protokołu z sesji nr XVII Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 12:41:22 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Drawno na 2020 rok (druk nr 146) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 12:46:47 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2020-2034,(druk nr 147) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 13:01:44 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, (druk nr 148) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 13:03:29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w Gminie Drawno, (druk nr 149) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 13:05:30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.(druk nr 150) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 13:07:58 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno (druk nr 151) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 11:50:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2019 rok (druk nr 152) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 11:53:30 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Progmnozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034 (druk nr 153) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 11:06:37 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Drawnie (druk nr 172) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 11:07:37 Przyjęcie protokołu z sesji nr XVIII Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 11:30:14 Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok. (druk nr 154) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 11:31:13 Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. (druk nr 155) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 11:36:22 Akceptacja planu pracy Komisji Planu, Budżetu i Inwestycji. (druk nr 156) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 11:38:19 Akceptacja planu pracy Komisji Rozwoju Społecznego i Rolnictwa. (druk nr 157) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 11:48:52 Akceptacja planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (druk nr 158) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 13:07:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2020 rok, (druk nr 163) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 13:11:02 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2020-2034, (druk nr 164) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 13:11:43 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej jednostki paliwa w gminie Drawno na rok szkolny 2019/2020, (druk nr 165) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 13:15:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki,(druk nr 166) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 13:17:14 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia "Klubu Seniora +" w Drawnie oraz określenia zasad funkcjonowania i odpłatności, (druk nr 167) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 13:19:31 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Drawna, ( druk nr 168) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 13:21:51 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno", (druk nr 169) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 13:24:58 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno", (druk nr 170) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 13:28:03 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno". (druk nr 171) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 13:31:06 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Drawnie (druk nr 172) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 09:13:48 Przyjęcie protokołu z sesji nr XIX Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 09:25:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2020 rok, (druk nr 178) Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 09:28:53 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2020-2034, ( druk nr 179) Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 09:40:14 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości w celu zwalczania gospodarczych skutków spowodowanych epidemią COVID-19, (druk nr 180) Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 09:42:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LII/279/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Drawno na lata 2018– 2019, (druk nr 181) Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 09:47:17 Podjęcie uchwały w sprawie wykonania gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych za rok 2019 w Gminie Drawno, (druk nr 182) Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 09:53:05 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno na 2020r.,(druk nr 183) Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 09:58:38 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Drawieńskiego Ośrodka Kultury, (druk nr 184) Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 10:01:01 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Drawno, (druk nr 185) Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 10:23:34 Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu gminnego w skład rady naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego, (druk nr 186) Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 10:39:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.(druk nr 187) Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie przeciw
2020-05-07 10:20:27 Wniosek o zmianę kandydata do rady naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego w osobie Sławomira Nowaka. Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-06-23 11:37:00 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych i rgulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Drawno(druk nr 203) Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-06-23 11:37:56 Przyjęcie protokołu z sesji nr XX Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-06-23 12:20:59 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna wotum zaufania (druk nr 191 ) Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-06-23 12:36:15 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok (druk nr 196 ) Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-06-23 12:50:26 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok( druk nr 197 ) Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-06-23 13:03:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2020 rok (druk nr 198 ) Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-06-23 13:04:58 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2020- 2034, (druk nr 199) Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-06-23 13:07:08 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, (druk nr 200) Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-06-23 13:08:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn: Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. z siedzibą w Drawnie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów, (druk nr 201) Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-06-23 13:11:35 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brzezinach lokalu w Kiełpinie gm. Drawno.(druk nr 202) Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-06-23 13:15:29 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych i rgulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Drawno(druk nr 203) Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-10-27 11:40:22 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIII Sesja XXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-10-27 12:28:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2020 rok (druk nr 218 ) Sesja XXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-10-27 12:31:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2020- 2034 (druk nr 219) Sesja XXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-10-27 12:35:46 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2021 rok(druk nr 220) Sesja XXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-10-27 12:38:41 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2020 rok (druk nr 221) Sesja XXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-10-27 12:43:17 Podjęcie uchwały w sprawie dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych, wobec których Gmina Drawno nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu (druk nr 222) Sesja XXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-12-29 11:08:35 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Drawno, (druk nr 244) Sesja Nr XXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-12-29 11:10:45 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXV Sesja Nr XXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-12-29 11:11:42 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVI Sesja Nr XXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-12-29 11:38:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2020 rok, (druk nr 238) Sesja Nr XXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-12-29 11:40:02 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2020 - 2034, (druk nr 239) Sesja Nr XXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-12-29 12:16:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2021 r., (druk nr 240) Sesja Nr XXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-12-29 12:18:04 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2021-2034, (druk nr 241) Sesja Nr XXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-12-29 12:21:08 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Drawno na lata 2021-2025, (druk nr 243) Sesja Nr XXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-12-29 12:24:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Drawno,(druk nr 244) Sesja Nr XXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 11:09:59 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVII Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 11:24:51 Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok ( druk nr 244) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 11:25:56 Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok (druk nr 245) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 11:26:47 Akceptacja planu pracy Komisji Planu, Budżetu i Inwestycji (druk nr 246) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 11:27:41 Akceptacja planu pracy Komisji Rozwoju Społecznego i Rolnictwa (druk nr 247) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 11:28:38 Akceptacja planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 248) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 12:01:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2021 rok, (druk nr 252) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 12:03:03 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2021- 2034, (druk nr 253) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 12:06:17 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawno (druk nr 254) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 12:12:59 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno, (druk nr 255) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 12:17:45 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego (druk nr 256) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 12:19:34 Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, (druk nr 257) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 12:21:08 Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, (druk nr 258) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 12:23:20 Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,(druk nr 259) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 12:25:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XIV/92/2008 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych.(druk nr 260) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-03-23 11:10:31 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony (druk nr 273) Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-03-23 11:11:27 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomości w obrębie Kiełpino, gm. Drawno (druk nr 274) Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-03-23 11:12:34 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVIII Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-03-23 12:11:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2021 rok, (druk nr 268) Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-03-23 12:12:59 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2021- 2034, (druk nr 269) Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-03-23 12:16:54 Podjęcie uchwały w sprawie wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 w Gminie Drawno, (druk nr 270) Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-03-23 12:20:32 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno na 2021 rok,( druk nr 271) Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-03-23 12:22:10 Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, (druk nr 272) Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-03-23 12:25:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony, (druk nr 273) Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-03-23 12:29:25 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomości w obrębie Kiełpino, gm. Drawno. (druk nr 274) Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 11:08:00 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIX. Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 12:43:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2021 rok (druk nr 283) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 12:45:56 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2021- 2034 (druk nr 284) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 12:49:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn: Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. z siedzibą w Drawnie , w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów (druk nr 285) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 12:52:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w Spółce Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. Z o.o. z siedziba w Drawnie, ( druk nr 286) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 12:55:26 Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zaleconych zadań (druk nr 287) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 12:57:55 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawno (druk nr 288) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 13:00:04 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (druk nr 289) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 13:08:28 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawno w obrębach ewidencyjnych Święciechów, Krasnowa, Drawno, Dolina, Sieniawa, Chomętowo i Dominikowo, (druk nr 290) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 13:10:43 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drawno na lata 2021-2025 (druk nr 291) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 13:12:47 Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (druk nr 292) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 13:16:32 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie gminy Drawno: kościół parafialny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Drawnie, (druk nr 293) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 13:21:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody ma bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. ( druk nr 294) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-06-29 11:09:41 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości(druk nr 313) Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-06-29 11:11:52 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXX Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-06-29 12:00:41 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna wotum zaufania (druk nr 300 ) Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie wstrzymał się
2021-06-29 12:42:53 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok (druk nr 305 ) Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-06-29 12:44:24 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok ( druk nr 306 ) Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-06-29 13:08:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2021 rok (druk nr 307) Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-06-29 13:09:38 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2021- 2034 (druk nr 308) Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-06-29 13:11:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XII/73/2019 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawno (druk nr 309) Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-06-29 13:13:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole podstawowej i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawno oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego (druk nr 310) Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-06-29 13:15:56 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Drawno na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 311) Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-06-29 13:23:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 313) Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:59:57 Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawno (druk nr 314) Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 10:04:20 Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2021 rok (druk nr 315) Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:28:40 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 1. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:32:08 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 2. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:33:30 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.1. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:34:45 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.2. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:35:58 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.3. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:37:15 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.4. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:38:24 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.5. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:39:35 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.6. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:41:08 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.7. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:42:15 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.8. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:43:23 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.9. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:44:28 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.10. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:46:58 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.11. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:48:01 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.12. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:49:10 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.13. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:50:08 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.14. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:51:05 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.15. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:52:10 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 4. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:53:17 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 5. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:54:53 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.07.2020r. do 19.08.2020r. Uwaga nr 1. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:55:59 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.07.2020r. do 19.08.2020r. Uwaga nr 2. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:57:23 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.07.2020r. do 19.08.2020r. Uwaga nr 3. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 11:11:14 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz spadkobiercy dotychczasowego użytkownika wieczystego (druk nr 333) Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 11:12:13 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr 335) Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 11:13:29 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIII Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 11:40:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2021 rok (druk nr 326) Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 11:41:55 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2021- 2034 (druk nr 327) Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 11:43:37 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2022 rok (druk nr 328) Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 11:45:20 Podjecie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 330) Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 11:47:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022 (druk nr 331) Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 11:49:44 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok (druk nr 332) Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 12:12:51 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr 335) Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 12:11:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz spadkobiercy dotychczasowego użytkownika wieczystego (druk nr 333) Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 11:10:46 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 349) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 11:11:42 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2021 rok (druk nr 350) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 11:12:31 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie (druk nr 351) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 12:05:48 Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2022 rok (druk nr 338) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 12:09:17 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w Gminie Drawno (druk nr 339) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 12:11:03 Podjecie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (druk nr 340) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 12:16:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (druk nr 341) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 12:19:38 Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 342) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 12:22:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawno (druk nr 343) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 12:41:56 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (druk nr 344) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 13:11:44 Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna (druk nr 345) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 13:29:23 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia radnym wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (druk nr 346) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 14:25:53 Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne (druk nr 334) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie przeciw
2021-11-23 14:27:54 Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne (druk nr 348) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 14:37:09 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 349) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 14:41:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2021 rok (druk nr 350) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 14:49:39 Podjecie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie (druk nr 351) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 11:13:54 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIV Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 13:26:05 Wniosek do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróżny służbowych o zmianę paragrafu 8 z "Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r." na "Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r." Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie przeciw
2021-12-13 14:09:08 Podjecie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie.(druk nr 352) Sesja Nr XXXVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-12-13 14:12:06 Podjecie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie.(druk nr 352) Sesja Nr XXXVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-01-24 15:08:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 364) Sesja Nr XXXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 10:24:12 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXVII Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 10:26:00 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXVIII Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 11:24:27 Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok.(druk nr 365) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 11:26:14 Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. (druk nr 366) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 11:28:01 Akceptacja planu pracy Komisji Planu, Budżetu i Inwestycji. (druk nr 367) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 11:28:59 Akceptacja planu pracy Komisji Rozwoju Społecznego i Rolnictwa. (druk nr 368) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 11:31:10 Akceptacja planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.(druk nr 369) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 12:27:14 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia targowiska miejskiego na terenie miasta Drawno i przyjęcia regulaminu targowiska, (druk nr 373) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 12:36:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, (druk nr 374) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 12:38:40 Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa, (druk nr 375) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 12:40:37 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, (druk nr 376) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 12:43:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla miasta i gminy Drawno”, (druk nr 377) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 12:47:43 Podjęcie uchwały sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Drawno za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Drawno.(druk nr 378) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 10:21:11 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego"Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Drawno (druk 396) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 10:22:19 Przyjęcie protokołu z sesji nt XXXIX Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 11:53:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 386) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 11:55:30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022- 2034 (druk nr 387) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 11:57:15 Podjęcie uchwały w sprawie wykonania Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani za rok 2021 w Gminie Drawno (druk nr 388) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 12:02:57 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w Gminie Drawno (druk nr 389) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 12:06:50 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 390) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 12:27:33 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Drawno oraz części obrębu Krasnowa, gmina Drawno (druk nr 391) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 12:39:46 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dominikowo oraz fragmentu obrębu Chomętowo, gmina Drawno (druk nr 392) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 12:44:06 Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Drawno w roku 2022 (druk nr 393) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 12:47:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn: Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. z siedzibą w Drawnie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia nowych udziałów (druk nr 394) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 12:49:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w Spółce Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. z siedzibą w Drawnie (druk nr 395) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 12:52:41 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego"Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Drawno (druk 396) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-04-26 10:07:39 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza" i przystąpienie Gminy Drawno do Stowarzyszenia oraz w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia (druk nr 405) Sesja Nr XLI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-04-26 10:09:57 Przyjęcie protokołu z sesji nr XL Sesja Nr XLI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-04-26 12:04:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 402) Sesja Nr XLI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-04-26 12:06:40 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022- 2038 (druk nr 403) Sesja Nr XLI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-04-26 12:08:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla miasta i gminy Drawno” (druk nr 404) Sesja Nr XLI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-04-26 12:17:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza" i przystąpienie Gminy Drawno do Stowarzyszenia oraz w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia (druk nr 405) Sesja Nr XLI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-05-24 10:14:58 Przyjęcie protokołu z sesji nr XLI. Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-05-24 10:13:30 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w Spółce Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. Z o.o. z siedzibą w Drawnie (druk nr 421) Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-05-24 11:36:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 414) Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-05-24 11:38:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022- 2038 (druk nr 415) Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-05-24 11:41:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Drawno na lata 2018-2021 (druk nr 416) Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-05-24 11:43:38 Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (druk nr 417) Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-05-24 11:47:44 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawno na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030” (druk nr 418) Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-05-24 11:51:49 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 419) Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-05-24 12:00:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022 (druk nr 420) Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-05-24 12:21:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w Spółce Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. Z o.o. z siedzibą w Drawnie (druk nr 421) Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-05-24 10:12:04 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022 (druk nr 420) Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-06-03 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022(druk nr 422) Sesja Nr XLIII Rady Miejskiej w Drawnie
2022-08-31 • Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno (druk nr 441) Sesja Nr XLV Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-08-31 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2022 r (druk nr 437) Sesja Nr XLV Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-08-31 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022-2038 (druk nr 438) Sesja Nr XLV Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-08-31 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 52/2022 Burmistrza Drawna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Drawno, (druk nr 439) Sesja Nr XLV Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-08-31 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno (druk nr 441) Sesja Nr XLV Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-09-28 09:08:27 Przyjęcie protokołu z sesji nr XLIV Sesja Nr XLVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-09-28 09:09:32 Przyjęcie protokołu z sesji nr XLV Sesja Nr XLVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-09-28 11:39:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 447) Sesja Nr XLVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-09-28 11:41:16 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022-2038 (druk nr 448) Sesja Nr XLVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-09-28 11:57:29 Poprawka do projektu uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. (druk nr 449) Proponuje się : tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:" w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie", w paragrafie 1 wyrazy "nie zasługuje" zastępuje się wyrazem "zasługuje", w uzasadnieniu wykreśla się zdanie "W związku z powyższym Rada Miejska w Drawnie nie uwzględnia przedmiotowej petycji" i wprowadza się zdanie "Mimo przyjętego stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Drawnie uwzględnia przedmiotową petycję." Sesja Nr XLVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-09-28 11:59:00 Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie. (druk nr 449) Sesja Nr XLVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-10-25 10:07:29 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w Spółce Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. z siedzibą w Drawnie (druk nr 454) Sesja Nr XLVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-10-25 10:08:52 Przyjęcie protokołu z sesji nr XLVI Sesja Nr XLVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-10-25 11:16:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 451) Sesja Nr XLVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-10-25 11:20:22 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022-2038 (druk nr 452) Sesja Nr XLVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-10-25 11:25:46 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2023 rok (druk nr 453) Sesja Nr XLVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-10-25 11:33:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w Spółce Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. z siedzibą w Drawnie (druk nr 454) Sesja Nr XLVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 09:15:08 Przyjęcie protokołu z sesji nr XLVII Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:20:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 457) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 09:13:46 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji ( druk nr 470) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:22:51 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022-2038 (druk nr 458) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:24:28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Drawno długoterminowej pożyczki (druk nr 459) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:26:06 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2023 rok (druk nr 460) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:31:19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok w Gminie Drawno, (druk nr 461) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:38:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole podstawowej i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawno oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego, (druk nr 462) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:41:21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdy, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (druk nr 463) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:44:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli podtrzymania członkostwa Gminy Drawno w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w okresie programowania 2023-2027 (druk nr 464) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:49:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk 465) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:52:20 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publiczne ( druk nr 466) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:54:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 467) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 12:02:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (druk nr 468) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 12:04:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami oraz wysokości cen za te usługi. (druk nr 469) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 12:15:46 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji ( druk nr 470) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 09:12:50 Zmiana pkt porządku obrad w związku ze zmianą projektu uchwały. Wprowadza się projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Drawno długoterminowej pożyczki (druk nr 459) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-12-29 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie uznania petycji na niezasługująca na uwzględnienie (druk nr 479) Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie
2022-12-29 Przyjęcie protokołu z sesji nr XLVIII Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 471) Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022-2038 (druk nr 472) Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2023 (druk nr 473) Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2023-2038 (druk nr 474) Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok ( 475) Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie w zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawno, zwolnienia dyrektora przedszkola z prowadzenia zajęć oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego, (druk nr 476) Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej „Za zasługi dla miasta i gminy Drawno” (druk nr 477) Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej „Za zasługi dla miasta i gminy Drawno” (druk nr 478) Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji na niezasługująca na uwzględnienie (druk nr 479) Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie
2023-01-13 15:08:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2023 rok (druk nr 480) Sesja Nr L Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-01-13 15:10:30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2023-2038 (druk nr 481) Sesja Nr L Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-01-13 15:14:43 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku z uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 482) Sesja Nr L Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-01-13 15:23:56 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Drawno (druk nr 483) Sesja Nr L Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 09:09:04 Przyjęcie protokołu z sesji nr XLIX Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 09:10:05 Przyjęcie protokołu z sesji nr L Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 09:39:55 Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2023 rok.(druk nr 484) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 09:40:49 Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. (druk nr 485) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 09:41:37 Akceptacja planu pracy Komisji Planu, Budżetu i Inwestycji. (druk nr 486) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 09:42:26 Akceptacja planu pracy Komisji Rozwoju Społecznego i Rolnictwa. (druk nr 487) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 09:43:38 Akceptacja planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.(druk nr 488) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 10:56:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2023 rok (druk nr 492) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 10:57:34 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2023-2038 (druk nr 493) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 11:00:42 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw (druk nr 494) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 11:07:10 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drawnie (druk nr 495) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 11:09:11 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Drawna (druk nr 496) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 11:13:53 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno na 2023 rok ( druk 497) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-03-28 09:26:00 Przyjęcie protokołu z sesji nr LI. Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-03-28 10:57:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2023 rok (druk nr 506) Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-03-28 10:59:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2023- 2038 ( druk nr 507) Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-03-28 11:00:05 Podjęcie uchwały w sprawie wykonania Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022 w Gminie Drawno (druk nr 508) Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-03-28 11:02:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w spółce Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. z siedzibą w Drawnie (druk nr 509) Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-03-28 11:12:13 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku przetargu na dzierżawę nieruchomości w Drawnie (druk nr 510) Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-05-30 09:09:33 Przyjęcie protokołu z sesji nr LII Sesja Nr LIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-05-30 11:18:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2023 rok (druk nr 521 ) Sesja Nr LIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-05-30 11:20:19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2023- 2038 (druk nr 522) Sesja Nr LIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-06-27 09:05:57 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn: Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. z siedzibą w Drawnie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów (druk nr 543) Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-06-27 09:07:27 Przyjęcie protokołu z sesji nr LIII Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-06-27 10:11:38 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna wotum zaufania (druk nr 527) Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-06-27 10:35:41 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok (druk nr 532) Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-06-27 10:36:49 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok ( druk nr 533 ) Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-06-27 11:00:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2023 rok (druk nr 534) Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-06-27 11:01:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2023-2038 (druk nr 535) Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-06-27 11:05:48 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników (druk nr 536) Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-06-27 11:07:38 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (druk nr 537) Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-06-27 11:09:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Drawno na lata 2018-2023 (druki nr 538) Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-06-27 11:12:30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 41/2023 Burmistrza Drawna z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Drawno (druk nr 539) Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-06-27 11:14:30 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkolno-przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawno oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego (druk nr 540) Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-06-27 11:17:03 Podjęcie uchwały szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 541) Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-06-27 11:17:53 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego (druk nr 542) Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-06-27 11:21:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn: Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. z siedzibą w Drawnie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów (druk nr 543) Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-08-31 14:12:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2023 rok (druk nr 544) Sesja Nr LV Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-08-31 14:15:38 zmiany uchwały Nr XLVIII/300/2022 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (druk nr 545) Sesja Nr LV Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-09-26 09:11:28 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Gryf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 554) Sesja Nr LVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-09-26 09:12:23 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (druk nr 555) Sesja Nr LVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-09-26 09:13:44 Przyjęcie protokołu z sesji nr LIV Sesja Nr LVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-09-26 09:14:41 Przyjęcie protokołu z sesji nr LV Sesja Nr LVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-09-26 12:08:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drawno na 2023 rok (druk nr 550) Sesja Nr LVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-09-26 12:10:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2023-2038 (druk nr 551) Sesja Nr LVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-09-26 12:16:41 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk nr 553) Sesja Nr LVI Rady Miejskiej w Drawnie przeciw
2023-09-26 13:23:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Gryf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 554) Sesja Nr LVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-09-26 13:25:14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (druk nr 555) Sesja Nr LVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-09-26 12:12:36 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej w Drawnie” (druk nr 552) Sesja Nr LVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-10-20 09:06:06 Przyjęcie protokołu z sesji nr LVI Sesja Nr LVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-10-20 09:39:26 Podjęcie uchwały zmiany uchwały budżetowej Gminy Drawno na 2023 rok (druk nr 556) Sesja Nr LVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-10-20 09:41:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2023-2038 (druk nr 557) Sesja Nr LVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-10-20 09:44:07 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2024 rok (druk nr 558) Sesja Nr LVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-10-20 09:47:29 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarowych Gminy Drawno za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Drawno (druk nr 559) Sesja Nr LVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-10-20 09:49:42 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „ posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (druk nr 560) Sesja Nr LVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-10-20 09:51:20 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (druk nr 561) Sesja Nr LVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-10-20 09:53:16 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drawnie prowadzonym przez Gminę Drawno (druk nr 562) Sesja Nr LVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-10-20 09:55:23 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk 563) Sesja Nr LVII Rady Miejskiej w Drawnie wstrzymał się
2023-11-24 09:11:20 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedażny nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedażny nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (druk nr 577) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 09:12:14 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Drawno długoterminowej pożyczki (druk nr 578) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 09:13:07 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk nr 579) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 09:13:56 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Drawno na 2024 rok (druk nr 580) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 09:14:47 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Drawno na 2024 rok (druk nr 581) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 11:58:47 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2024 rok (druk nr 566) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:16:23 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia, określenia zasad i poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (druk nr 567) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:18:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 568) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:20:19 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 569) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:23:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ( druk nr 570) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:29:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ( druk nr 571) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:31:32 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 w Gminie Drawno (druk nr 572) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:33:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Drawno (druk nr 573) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:36:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/300/2022 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (druk nr 574) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:42:59 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży na rzecz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Barnimiu nr 4A, gm. Drawno oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości ( druk nr 575) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:49:45 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie, wymiaru i zakresu tych usług oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania ( druk nr 576) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:52:00 Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedażny nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (druk nr 577) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:54:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Drawno długoterminowej pożyczki (druk nr 578) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:55:44 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk nr 579) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 11:47:15 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Drawno na 2024 rok (druk nr 580) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 09:17:18 Przyjęcie protokołu z sesji nr LVII Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:12:23 Wniosek Radnego Sławomira Nowaka o podwyższenie stawek podatku od środków transportowych o 10 %, a nie o 15 % jak zaproponował wnioskodawca. Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-29 09:37:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drawno na 2023 rok (druk nr 592) Sesja Nr LXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-29 09:39:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 (druk nr 593) Sesja Nr LXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-29 10:07:57 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok (druk nr 594) Sesja Nr LXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-29 10:14:29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Drawno (druk nr 595) Sesja Nr LXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-29 09:08:57 Przyjęcie protokołu z sesji Nr LVIII Sesja Nr LXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-29 09:09:46 Przyjęcie protokołu z sesji Nr LIX Sesja Nr LXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-29 09:10:38 Przyjęcie protokołu z sesji Nr LX Sesja Nr LXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-29 09:07:41 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 596) Sesja Nr LXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-29 10:18:28 Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 596) Sesja Nr LXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-01-23 09:15:49 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. z siedzibą w Drawnie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów (druk nr 600) Sesja Nr LXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-01-23 09:17:27 Przyjęcie protokołu z sesji nr LXI Sesja Nr LXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-01-23 09:30:57 Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Drawnie na 2024 rok (druk nr 597) Sesja Nr LXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-01-23 10:07:48 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2024 (druk nr 598) Sesja Nr LXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-01-23 10:23:57 Podjecie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2024-2039 (druk nr 599) Sesja Nr LXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-01-23 10:28:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. z siedzibą w Drawnie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów (druk nr 600) Sesja Nr LXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 10:13:17 Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok (druk nr 601) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 10:14:36 Akceptacja planu pracy Komisji Planu, Budżetu i Inwestycji (druk nr 602) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 10:15:42 Akceptacja planu pracy Komisji Rozwoju Społecznego i Rolnictwa (druk nr 603) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 10:16:59 Akceptacja planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.(druk nr 604) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 11:49:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drawno na 2024 rok (druk nr 608) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 11:51:22 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2024-2039 (druk nr 609) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 11:53:13 Podjęcie uchwały zmiany uchwały nr LIV/333/2023 Rady miejskiej w Drawnie z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (druk nr 610) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 11:56:08 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie gminy Drawno: kościół parafialny pw. Nawiedzenia N.M.P. w Brzezinach (druk nr 611) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 11:59:40 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Drawno na 2024 rok ( druk nr 612) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 12:01:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. z siedzibą w Drawnie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów (druk nr 613) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 09:09:50 Przyjęcie protokołu z sesji nr LXII. Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 09:08:31 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. z siedzibą w Drawnie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów (druk nr 613) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-03-26 09:30:07 Przyjęcie protokołu z sesji nr LXIII Sesja Nr LXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-03-26 12:50:40 Podjęcie uchwały w sprawie wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 w Gminie Drawno (druk nr 621) Sesja Nr LXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-03-26 12:52:19 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy na lata 2024-2027 w Gminie Drawno (druk nr 622) Sesja Nr LXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-03-26 12:54:50 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (druk nr 623) Sesja Nr LXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-03-26 12:58:21 Podęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Kiełpinie, gm. Drawno (druk nr 624) Sesja Nr LXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-03-26 09:27:39 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Drawno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 625) Sesja Nr LXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-03-26 09:28:56 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/360/2023 z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 626) Sesja Nr LXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-03-26 13:01:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Drawno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 625) Sesja Nr LXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-03-26 13:03:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/360/2023 z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 626) Sesja Nr LXIV Rady Miejskiej w Drawnie za