Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Drawnie

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Bogdan Buchajczyk

Bogdan Buchajczyk

Radny

Okręg: 5, zdobyte głosy: 77, przynależność: KWW Nasza Gmina Drawno

Status: powołany - 23.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rozwoju Społecznego i Rolnictwa stała II/3/2018 członek
Komisja Statutowa doraźna VI/27/2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
9 Zalewanie w okresie opadów lokali wzdłuż ulicy Tylnej w Drawnie. interpelacja 2023-02-28 2023-03-10

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 Poszerzenie porzadku obrad o wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Sesja I Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-11-23 Wybór Komisji Skrutacyjnej. Sesja I Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-11-23 Wyrażenie zgody na wybór Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym składzie. Sesja I Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 10:18:01 Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Drawnie, (druk nr 3) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 10:19:35 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, (druk nt 4) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 10:37:47 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 rok, (druk nr 5) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 10:42:26 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2019 rok, (druk nr 6) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 10:46:34 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2019 rok, (druk nr 7) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 10:51:28 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Drawno na 2019 rok, ( druk nr 8) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 10:54:14 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, (druk nr 9) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 11:02:15 Projekt uchwały w sprawie dowozu dzieci do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Drawno nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, (druk nr 10) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 11:04:17 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych na rok 2019 w Gminie Drawno, ( druk nr 11) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie wstrzymał się
2018-12-05 11:08:57 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023, (druk nr 12) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 11:11:44 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, ( druk nr 13) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 11:14:54 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 2019-2021, ( druk nr 14) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 11:28:32 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna (druk nr 15) Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 10:14:02 Przyjęcie protokołu z I sesji. Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-05 11:26:15 Wniosek o obniżenie dodatku specjalnego łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla burmistrza z 40 % na 20 % Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie przeciw
2018-12-13 Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (druk nr 16) Sesja III Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-13 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki. (druk nt 17) Sesja III Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-14 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki. (druk nt 17) Sesja Nr IV Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 10:10:01 Przyjęcie protokołu z II sesji. Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 10:11:03 Przyjęcie protokołu z III sesji. Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 10:12:06 Przyjęcie protokołu z IV sesji. Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 10:24:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 rok, (druk nr 18) Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 10:27:35 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018- 2034, (druk nr 19) Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 10:52:21 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2019,(druk nr 20) Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 11:20:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Drawnie, (druk nr 22) Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 11:28:21 Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu gminnego w skład rady naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego, (druk nr 23) Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 11:31:39 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno", (druk nr 24) Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 11:34:10 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno, (druk nr 25) Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 11:42:37 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.( druk nr 26) Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie wstrzymał się
2018-12-28 10:05:48 TEST Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2018-12-28 10:57:47 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019- 2034, (druk nr 21) Sesja V Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-01-22 12:16:44 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wyznaczenia za inkaso. Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-01-22 12:19:00 Przyjęcie protokołu z sesji nr V. Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-01-22 13:18:51 Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok.(druk nr 27) Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-01-22 13:20:24 Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. (druk nr 28) Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-01-22 13:29:19 Akceptacja planu pracy Komisji Planu, Budżetu i Inwestycji. (druk nr 29) Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-01-22 13:31:18 Akceptacja planu pracy Komisji Rozwoju Społecznego. (druk nr 30) Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-01-22 13:32:49 Akceptacja planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (druk nr 31) Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-01-22 13:35:01 Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, (druk nr 32) Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-01-22 13:36:28 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej. (druk nr 33) Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-01-22 13:15:28 Wniosek o wprowadzenie informacji w miesiącu listopad o stanie dróg chodników gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Drawno. Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie przeciw
2019-01-22 13:16:53 Wniosek o wprowadzenie w miesiacu grudniu informacji z postępowania wniosków składanych przez radnych za 2019 rok. Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie przeciw
2019-01-22 13:40:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wyznaczenia za inkaso. (druk nr 34) Sesja VI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 10:06:08 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno. Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 11:03:29 Akceptacja planu pracy komisji doraźnej Statutowej. Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 11:06:00 Akceptacja planu komisji doraźnej do przeprowadzenia analizy gospodarki odpadami stałymi na terenie Gminy Drawno wraz z wysokością kosztów związanych z prowadzeniem tej gospodarki. (druk nr 37) Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 12:12:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 41) Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 12:15:00 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019- 2034, (druk nr 42) Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 12:17:14 Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody,(druk nr 43) Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 12:27:17 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Drawno, ( druk nr 44) Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 12:32:36 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, (druk nr 45) Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 12:36:52 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego, (druk nr 46) Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 12:51:28 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Drawna, (druk nr 47) Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 12:54:49 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno. (druk nr 48) Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-02-26 10:08:13 Przyjęcie protokołu z sesji nr VI. Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 10:10:23 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie miasta Drawno. Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 10:12:16 Przyjęcie protokołu z sesji nr VII. Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 11:29:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2019 rok. (druk nr 54) Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 11:34:34 Podjęcie uchwały uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034. (druk nr 55) Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 11:37:00 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Drawna do wprowadzenia danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych. (druk nr 56) Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 11:39:38 Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.(druk nr 57) Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 11:48:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w Spółce Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z.o.o. z siedzibą w Drawnie.( druk nr 58) Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 11:51:52 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno na 2019 rok. (druk nr 59) Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 11:55:57 Podjęcie uchwały w sprawie wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych za rok 2018 w Gminie Drawno. (druk nr 60) Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 11:58:28 Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy Drawno. (druk nr 61) Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-03-26 12:11:41 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poparcia idei odbudowy i reaktywacji linii kolejowej 410 Złocieniec-Choszczno i przywrócenia połączeń pasażerskich.(druk nr 62) Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie wstrzymał się
2019-03-26 12:26:02 Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomośći położonych w obrębie miasta Drawno. (druk nr 63) Sesja VIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-04-30 10:12:26 Przyjęcie protokołu z sesji nr VIII. Sesja IX Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-04-30 12:12:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 69) Sesja IX Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-04-30 12:15:49 Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034, (druk nr 70) Sesja IX Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-04-30 12:20:04 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpieliskowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Drawno w roku 2019, (druk nr 71) Sesja IX Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-04-30 12:22:03 Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody, (druk nr 72) Sesja IX Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-04-30 12:26:05 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych w Gminie Drawno.(druk nr 73) Sesja IX Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-04-30 12:28:24 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej przez Gminę Drawno oraz określenia granic obwodów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.(druk nr 74) Sesja IX Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-04-30 12:30:06 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Drawno oraz określenia granic obwodów przedszkola od 1 września 2019 r.(druk nr 75) Sesja IX Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-05-28 10:09:22 Przyjęcie protokołu z sesji nr IX. Sesja X Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-05-28 11:52:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 83) Sesja X Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-05-28 11:54:58 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019- 2034, (druk nr 84) Sesja X Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-05-28 11:58:11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w Spółce Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. z siedziba w Drawnie, (druk nr 85) Sesja X Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-05-28 12:09:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Drawno, (druk nr 86) Sesja X Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-05-28 12:15:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy, ( druk nr 87) Sesja X Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-05-28 12:17:58 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, ( druk nr 88) Sesja X Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-05-28 12:29:27 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Powiatem Choszczeńskim porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Choszczeński Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie. ( druk nr 89) Sesja X Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-06-25 10:06:26 Przyjęcie protokołu z sesji nr X Sesja XI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-06-25 11:27:07 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna wotum zaufania. (druk nr 91) Sesja XI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-06-25 11:44:49 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, (druk nr 96) Sesja XI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-06-25 11:47:01 Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. ( druk nr 97) Sesja XI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-06-25 12:02:06 Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 98) Sesja XI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-06-25 12:04:02 Podjęcie uchwały w spraiwe uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034, (druk nr 99) Sesja XI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-06-25 12:07:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole podstawowej i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawno oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego, (druk nr 101) Sesja XI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-06-25 12:10:34 Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Drawno i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu, ( druk nr 102) Sesja XI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-06-25 12:13:43 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników. (druk nr 103) Sesja XI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-08-08 10:04:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 104) Sesja XII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-08-08 10:07:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034, (druk nr 105) Sesja XII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-08-08 10:11:07 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 56/2019 Burmistrza Drawna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Drawno, ( druk nr 106) Sesja XII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-08-08 10:14:16 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawno, ( druk nr 107) Sesja XII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-08-08 10:17:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drawno na lata 2017-2023, (druk nr 108) Sesja XII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-08-08 10:22:12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022. (druk nr 109) Sesja XII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-08-08 10:41:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno.( druk nr 110) Sesja XII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-08-08 10:39:47 Wniosek formalny o podwyższenie dodatku funkcyjnego dla nauczycieli za wychowawstwo klasy z kwoty 300 zł na kwotę 400 zł. Sesja XII Rady Miejskiej w Drawnie wstrzymał się
2019-08-29 15:19:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 111) Sesja XIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-08-29 15:21:48 Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034, (druk nr 112) Sesja XIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-09-24 10:10:56 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2019 rok (druk nr 124) Sesja XIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-09-24 10:14:29 Przyjęcie protokołu z sesji nr XI. Sesja XIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-09-24 10:15:44 Przyjęcie protokołu z sesji nr XII. Sesja XIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-09-24 10:16:35 Przyjęcie protokołu z sesji nr XIII. Sesja XIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-09-24 12:52:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z.o.o. z siedziba w Drawnie w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów, (druk nr 120) Sesja XIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-09-24 12:54:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwalę w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, ( druk nr 121) Sesja XIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-09-24 13:05:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy komisji Rady Miejskiej w Drawnie,(druk nr 122) Sesja XIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-09-24 13:09:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2019 rok ( druk nr 124) Sesja XIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-10-29 10:05:01 Przyjęcie protokołu z sesji nr XIV Sesja XV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-10-29 10:45:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2019 rok ( druk nr 124) Sesja XV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-10-29 10:47:52 Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034, (druk nr 125) Sesja XV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-10-29 11:03:42 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2020 rok, (druk nr 126) Sesja XV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-10-29 11:04:34 Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2020 rok, (druk nr 127) Sesja XV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-10-29 11:11:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno, (druk nr 128) Sesja XV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-10-29 11:18:27 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie Barnimia gm. Drawno. ( druk nr 129) Sesja XV Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-11-25 12:04:57 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. (druk nr 136) Sesja XVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-11-25 12:07:04 Przyjęcie protokołu z sesji nr XV. Sesja XVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-11-25 12:36:12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 132) Sesja XVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-11-25 12:37:39 Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034, (druk nr 133) Sesja XVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-11-25 12:41:21 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. (druk nr 134) Sesja XVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-11-25 12:43:27 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Saperów Polskich w Drawnie.(druk nr 135) Sesja XVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-11-25 12:56:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. (druk nr 136) Sesja XVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-10 14:15:49 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego. (druk nr 142) Sesja XVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-10 14:28:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki, (druk nr 137) Sesja XVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-10 14:41:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 138) Sesja XVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-10 14:44:00 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034, (druk nr 139) Sesja XVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-10 14:56:43 Podjęcie uchwały w sprawie ) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, ( druk nr 140) Sesja XVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-10 14:58:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwalę w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. (druk nr 141) Sesja XVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-10 15:01:25 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr 142) Sesja XVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-10 14:16:46 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie(druk nr 143) Sesja XVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-10 15:04:51 Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie(druk nr 143) Sesja XVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 11:13:55 Poszerzenie porzadku obrad o projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno (druk nr 151) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 11:15:07 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2019 rok (druk nr 152) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 11:15:48 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Progmnozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034 (druk nr 153) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 11:17:01 Przyjęcie protokołu z sesji nr XVI Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 11:17:56 Przyjęcie protokołu z sesji nr XVII Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 12:41:22 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Drawno na 2020 rok (druk nr 146) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 12:46:47 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2020-2034,(druk nr 147) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 13:01:44 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, (druk nr 148) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 13:03:29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w Gminie Drawno, (druk nr 149) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 13:05:30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.(druk nr 150) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 13:07:58 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno (druk nr 151) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 11:50:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2019 rok (druk nr 152) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2019-12-30 11:53:30 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Progmnozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034 (druk nr 153) Sesja XVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 11:06:37 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Drawnie (druk nr 172) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 11:07:37 Przyjęcie protokołu z sesji nr XVIII Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 11:30:14 Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok. (druk nr 154) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 11:31:13 Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. (druk nr 155) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 11:36:22 Akceptacja planu pracy Komisji Planu, Budżetu i Inwestycji. (druk nr 156) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 11:38:19 Akceptacja planu pracy Komisji Rozwoju Społecznego i Rolnictwa. (druk nr 157) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 11:48:52 Akceptacja planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (druk nr 158) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 13:07:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2020 rok, (druk nr 163) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 13:11:02 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2020-2034, (druk nr 164) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 13:11:43 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej jednostki paliwa w gminie Drawno na rok szkolny 2019/2020, (druk nr 165) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 13:15:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki,(druk nr 166) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 13:17:14 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia "Klubu Seniora +" w Drawnie oraz określenia zasad funkcjonowania i odpłatności, (druk nr 167) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 13:19:31 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Drawna, ( druk nr 168) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 13:21:51 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno", (druk nr 169) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 13:24:58 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno", (druk nr 170) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 13:28:03 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno". (druk nr 171) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-02-04 13:31:06 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Drawnie (druk nr 172) Sesja XIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 09:13:48 Przyjęcie protokołu z sesji nr XIX Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 09:25:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2020 rok, (druk nr 178) Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 09:28:53 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2020-2034, ( druk nr 179) Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 09:40:14 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości w celu zwalczania gospodarczych skutków spowodowanych epidemią COVID-19, (druk nr 180) Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 09:42:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LII/279/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Drawno na lata 2018– 2019, (druk nr 181) Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 09:47:17 Podjęcie uchwały w sprawie wykonania gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych za rok 2019 w Gminie Drawno, (druk nr 182) Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 09:53:05 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno na 2020r.,(druk nr 183) Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 09:58:38 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Drawieńskiego Ośrodka Kultury, (druk nr 184) Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 10:01:01 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Drawno, (druk nr 185) Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 10:23:34 Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu gminnego w skład rady naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego, (druk nr 186) Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 10:39:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.(druk nr 187) Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-05-07 10:20:27 Wniosek o zmianę kandydata do rady naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego w osobie Sławomira Nowaka. Sesja XX Rady Miejskiej w Drawnie przeciw
2020-06-23 11:37:00 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych i rgulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Drawno(druk nr 203) Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-06-23 11:37:56 Przyjęcie protokołu z sesji nr XX Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-06-23 12:20:59 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna wotum zaufania (druk nr 191 ) Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-06-23 12:36:15 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok (druk nr 196 ) Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-06-23 12:50:26 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok( druk nr 197 ) Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-06-23 13:03:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2020 rok (druk nr 198 ) Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-06-23 13:04:58 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2020- 2034, (druk nr 199) Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-06-23 13:07:08 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, (druk nr 200) Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-06-23 13:08:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn: Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. z siedzibą w Drawnie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów, (druk nr 201) Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-06-23 13:11:35 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brzezinach lokalu w Kiełpinie gm. Drawno.(druk nr 202) Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-06-23 13:15:29 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych i rgulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Drawno(druk nr 203) Sesja XXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-07-03 10:14:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2020 rok (druk nr 204) Sesja XXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-07-03 10:15:45 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2020- 2034, (druk nr 205) Sesja XXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-09-15 11:09:17 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXI Sesja XXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-09-15 11:10:18 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXII Sesja XXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-09-15 12:33:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2020 rok (druk nr 211) Sesja XXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-09-15 12:39:08 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2020- 2034, (druk nr 212) Sesja XXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-09-15 12:40:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, (druk 213) Sesja XXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-09-15 12:43:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr LII/279/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Drawno na lata 2018 - 2019, (druk 214) Sesja XXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-09-15 12:45:43 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Drawno na rok szkolny 2020/2021, (druk 215) Sesja XXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-10-27 11:40:22 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIII Sesja XXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-10-27 12:28:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2020 rok (druk nr 218 ) Sesja XXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-10-27 12:31:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2020- 2034 (druk nr 219) Sesja XXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-10-27 12:35:46 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2021 rok(druk nr 220) Sesja XXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-10-27 12:38:41 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2020 rok (druk nr 221) Sesja XXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-10-27 12:43:17 Podjęcie uchwały w sprawie dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych, wobec których Gmina Drawno nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu (druk nr 222) Sesja XXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-11-24 11:07:16 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIV Sesja XXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-11-24 14:02:47 Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Drawno, (druk nr 226) Sesja XXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-11-24 14:05:02 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 w Gminie Drawno, (druk nr 227) Sesja XXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-11-24 14:07:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 w Gminie Drawno, (druk nr 228) Sesja XXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-11-24 14:09:35 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, (druk nr 229) Sesja XXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-11-24 14:11:23 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, (druk nr 230) Sesja XXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-11-24 14:23:13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rada Miejska w Drawnie w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce p nr ew. 8/1, obręb Święciechów”, (druk nr 231) Sesja XXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-11-24 14:25:38 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie,(druk nr 232) Sesja XXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-12-04 15:13:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XVII/93/2019 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,(druk nr 233) Sesja XXVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-12-04 15:15:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXV/148/2020 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Drawno, (druk nr 235) Sesja XXVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-12-04 15:09:28 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXV/148/2020 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Drawno, (druk nr 235) Sesja XXVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-12-29 12:16:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2021 r., (druk nr 240) Sesja Nr XXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-12-29 12:18:04 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2021-2034, (druk nr 241) Sesja Nr XXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-12-29 12:21:08 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Drawno na lata 2021-2025, (druk nr 243) Sesja Nr XXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2020-12-29 12:24:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Drawno,(druk nr 244) Sesja Nr XXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 12:01:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2021 rok, (druk nr 252) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 12:03:03 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2021- 2034, (druk nr 253) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 12:06:17 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawno (druk nr 254) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 12:12:59 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno, (druk nr 255) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 12:17:45 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego (druk nr 256) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 12:19:34 Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, (druk nr 257) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 12:21:08 Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, (druk nr 258) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 12:23:20 Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,(druk nr 259) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-02-23 12:25:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XIV/92/2008 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych.(druk nr 260) Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-03-23 11:10:31 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony (druk nr 273) Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-03-23 11:11:27 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomości w obrębie Kiełpino, gm. Drawno (druk nr 274) Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-03-23 11:12:34 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVIII Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-03-23 12:11:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2021 rok, (druk nr 268) Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-03-23 12:12:59 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2021- 2034, (druk nr 269) Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-03-23 12:16:54 Podjęcie uchwały w sprawie wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 w Gminie Drawno, (druk nr 270) Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-03-23 12:20:32 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno na 2021 rok,( druk nr 271) Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-03-23 12:22:10 Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, (druk nr 272) Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-03-23 12:25:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony, (druk nr 273) Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-03-23 12:29:25 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomości w obrębie Kiełpino, gm. Drawno. (druk nr 274) Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 11:08:00 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIX. Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 12:43:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2021 rok (druk nr 283) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 12:45:56 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2021- 2034 (druk nr 284) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 12:49:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn: Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. z siedzibą w Drawnie , w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów (druk nr 285) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 12:52:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w Spółce Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. Z o.o. z siedziba w Drawnie, ( druk nr 286) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 12:55:26 Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zaleconych zadań (druk nr 287) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 12:57:55 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawno (druk nr 288) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 13:00:04 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (druk nr 289) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 13:08:28 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawno w obrębach ewidencyjnych Święciechów, Krasnowa, Drawno, Dolina, Sieniawa, Chomętowo i Dominikowo, (druk nr 290) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 13:10:43 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drawno na lata 2021-2025 (druk nr 291) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 13:12:47 Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (druk nr 292) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 13:16:32 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie gminy Drawno: kościół parafialny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Drawnie, (druk nr 293) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-05-25 13:21:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody ma bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. ( druk nr 294) Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-06-29 11:09:41 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości(druk nr 313) Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-06-29 11:11:52 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXX Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-06-29 12:00:41 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna wotum zaufania (druk nr 300 ) Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-06-29 12:42:53 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok (druk nr 305 ) Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-06-29 12:44:24 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok ( druk nr 306 ) Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-06-29 13:08:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2021 rok (druk nr 307) Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-06-29 13:09:38 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2021- 2034 (druk nr 308) Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-06-29 13:11:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XII/73/2019 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawno (druk nr 309) Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-06-29 13:13:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole podstawowej i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawno oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego (druk nr 310) Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-06-29 13:15:56 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Drawno na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 311) Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-06-29 13:23:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 313) Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:59:57 Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawno (druk nr 314) Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 10:04:20 Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2021 rok (druk nr 315) Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:28:40 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 1. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:32:08 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 2. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:33:30 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.1. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:34:45 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.2. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:35:58 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.3. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:37:15 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.4. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:38:24 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.5. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:39:35 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.6. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:41:08 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.7. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:42:15 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.8. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:43:23 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.9. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:44:28 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.10. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:46:58 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.11. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:48:01 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.12. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:49:10 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.13. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:50:08 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.14. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:51:05 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 3.15. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:52:10 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 4. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:53:17 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.01.2020r. do 18.02.2020r. Uwaga nr 5. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:54:53 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.07.2020r. do 19.08.2020r. Uwaga nr 1. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:55:59 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.07.2020r. do 19.08.2020r. Uwaga nr 2. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-07-09 09:57:23 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od 28.07.2020r. do 19.08.2020r. Uwaga nr 3. Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 11:11:14 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz spadkobiercy dotychczasowego użytkownika wieczystego (druk nr 333) Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 11:12:13 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr 335) Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 11:13:29 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIII Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 11:40:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2021 rok (druk nr 326) Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 11:41:55 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2021- 2034 (druk nr 327) Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 11:43:37 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2022 rok (druk nr 328) Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 11:45:20 Podjecie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 330) Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 11:47:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022 (druk nr 331) Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 11:49:44 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok (druk nr 332) Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 12:12:51 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr 335) Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-10-26 12:11:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz spadkobiercy dotychczasowego użytkownika wieczystego (druk nr 333) Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 11:10:46 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 349) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 11:11:42 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2021 rok (druk nr 350) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 11:12:31 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie (druk nr 351) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 12:05:48 Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2022 rok (druk nr 338) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 12:09:17 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w Gminie Drawno (druk nr 339) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 12:11:03 Podjecie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (druk nr 340) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 12:16:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (druk nr 341) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 12:19:38 Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 342) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 12:22:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawno (druk nr 343) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 12:41:56 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (druk nr 344) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 13:11:44 Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna (druk nr 345) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 13:29:23 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia radnym wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (druk nr 346) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 14:25:53 Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne (druk nr 334) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie przeciw
2021-11-23 14:27:54 Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne (druk nr 348) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 14:37:09 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 349) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie wstrzymał się
2021-11-23 14:41:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2021 rok (druk nr 350) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 14:49:39 Podjecie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie (druk nr 351) Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 11:13:54 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIV Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-11-23 13:26:05 Wniosek do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróżny służbowych o zmianę paragrafu 8 z "Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r." na "Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r." Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie przeciw
2021-12-28 10:11:00 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 361) Sesja Nr XXXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-12-28 10:11:52 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 362) Sesja Nr XXXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-12-28 10:12:41 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 363) Sesja Nr XXXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-12-28 10:14:38 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki (druk nr 364) Sesja Nr XXXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-12-28 10:16:01 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXV Sesja Nr XXXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-12-28 10:16:46 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXVI Sesja Nr XXXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-12-28 10:37:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2021 rok (druk nr 354) Sesja Nr XXXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-12-28 10:38:55 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2021- 2034 (druk nr 355) Sesja Nr XXXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-12-28 11:01:33 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 356) Sesja Nr XXXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-12-28 11:12:01 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022-2038 (druk nr 357) Sesja Nr XXXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-12-28 11:13:43 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 (druk nr 358) Sesja Nr XXXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-12-28 11:15:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Drawno (druk nr 359) Sesja Nr XXXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-12-28 11:18:12 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diety dla sołtysów z gminy Drawno (druk nr 360) Sesja Nr XXXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-12-28 11:21:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 361) Sesja Nr XXXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-12-28 11:32:21 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 362) Sesja Nr XXXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-12-28 11:34:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 363) Sesja Nr XXXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2021-12-28 11:58:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki (druk nr 364) Sesja Nr XXXVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-01-24 15:08:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 364) Sesja Nr XXXVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 10:24:12 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXVII Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 10:26:00 Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXVIII Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 11:24:27 Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok.(druk nr 365) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 11:26:14 Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. (druk nr 366) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 11:28:01 Akceptacja planu pracy Komisji Planu, Budżetu i Inwestycji. (druk nr 367) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 11:28:59 Akceptacja planu pracy Komisji Rozwoju Społecznego i Rolnictwa. (druk nr 368) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 11:31:10 Akceptacja planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.(druk nr 369) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 12:27:14 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia targowiska miejskiego na terenie miasta Drawno i przyjęcia regulaminu targowiska, (druk nr 373) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 12:36:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, (druk nr 374) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 12:38:40 Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa, (druk nr 375) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 12:40:37 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, (druk nr 376) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 12:43:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla miasta i gminy Drawno”, (druk nr 377) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-02-28 12:47:43 Podjęcie uchwały sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Drawno za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Drawno.(druk nr 378) Sesja Nr XXXIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 10:21:11 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego"Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Drawno (druk 396) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 10:22:19 Przyjęcie protokołu z sesji nt XXXIX Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 11:53:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 386) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 11:55:30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022- 2034 (druk nr 387) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 11:57:15 Podjęcie uchwały w sprawie wykonania Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani za rok 2021 w Gminie Drawno (druk nr 388) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 12:02:57 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w Gminie Drawno (druk nr 389) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 12:06:50 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 390) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 12:27:33 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Drawno oraz części obrębu Krasnowa, gmina Drawno (druk nr 391) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 12:39:46 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dominikowo oraz fragmentu obrębu Chomętowo, gmina Drawno (druk nr 392) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 12:44:06 Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Drawno w roku 2022 (druk nr 393) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 12:47:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn: Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. z siedzibą w Drawnie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia nowych udziałów (druk nr 394) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 12:49:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w Spółce Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. z siedzibą w Drawnie (druk nr 395) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-03-29 12:52:41 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego"Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Drawno (druk 396) Sesja Nr XL Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-04-26 10:07:39 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza" i przystąpienie Gminy Drawno do Stowarzyszenia oraz w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia (druk nr 405) Sesja Nr XLI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-04-26 10:09:57 Przyjęcie protokołu z sesji nr XL Sesja Nr XLI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-04-26 12:04:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 402) Sesja Nr XLI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-04-26 12:06:40 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022- 2038 (druk nr 403) Sesja Nr XLI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-04-26 12:08:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla miasta i gminy Drawno” (druk nr 404) Sesja Nr XLI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-04-26 12:17:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza" i przystąpienie Gminy Drawno do Stowarzyszenia oraz w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia (druk nr 405) Sesja Nr XLI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-05-24 10:14:58 Przyjęcie protokołu z sesji nr XLI. Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-05-24 10:13:30 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w Spółce Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. Z o.o. z siedzibą w Drawnie (druk nr 421) Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-05-24 11:36:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 414) Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-05-24 11:38:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022- 2038 (druk nr 415) Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-05-24 11:41:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Drawno na lata 2018-2021 (druk nr 416) Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-05-24 11:43:38 Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (druk nr 417) Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-05-24 11:47:44 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawno na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030” (druk nr 418) Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-05-24 11:51:49 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 419) Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-05-24 12:00:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022 (druk nr 420) Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-05-24 12:21:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w Spółce Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. Z o.o. z siedzibą w Drawnie (druk nr 421) Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie wstrzymał się
2022-05-24 10:12:04 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022 (druk nr 420) Sesja Nr XLII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-06-03 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022(druk nr 422) Sesja Nr XLIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-06-29 10:09:48 Przyjęcie protokołu z sesji nr XLII Sesja Nr XLIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-06-29 10:11:44 Przyjęcie protokołu z sesji nr XLIII Sesja Nr XLIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-06-29 11:08:16 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna wotum zaufania (druk nr 427) Sesja Nr XLIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-06-29 11:52:35 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok (druk nr 432) Sesja Nr XLIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-06-29 11:53:39 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok ( druk nr 433 ) Sesja Nr XLIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-06-29 11:57:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 434) Sesja Nr XLIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-06-29 11:59:10 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022-2038 (druk nr 435) Sesja Nr XLIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-06-29 12:01:00 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Drawno na rok szkolny 2022/2023 (druk nr 436) Sesja Nr XLIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-08-31 • Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno (druk nr 441) Sesja Nr XLV Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-08-31 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2022 r (druk nr 437) Sesja Nr XLV Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-08-31 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022-2038 (druk nr 438) Sesja Nr XLV Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-08-31 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 52/2022 Burmistrza Drawna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Drawno, (druk nr 439) Sesja Nr XLV Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-08-31 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno (druk nr 441) Sesja Nr XLV Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-09-28 09:08:27 Przyjęcie protokołu z sesji nr XLIV Sesja Nr XLVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-09-28 09:09:32 Przyjęcie protokołu z sesji nr XLV Sesja Nr XLVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-09-28 11:39:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 447) Sesja Nr XLVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-09-28 11:41:16 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022-2038 (druk nr 448) Sesja Nr XLVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-09-28 11:57:29 Poprawka do projektu uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. (druk nr 449) Proponuje się : tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:" w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie", w paragrafie 1 wyrazy "nie zasługuje" zastępuje się wyrazem "zasługuje", w uzasadnieniu wykreśla się zdanie "W związku z powyższym Rada Miejska w Drawnie nie uwzględnia przedmiotowej petycji" i wprowadza się zdanie "Mimo przyjętego stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Drawnie uwzględnia przedmiotową petycję." Sesja Nr XLVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-09-28 11:59:00 Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie. (druk nr 449) Sesja Nr XLVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-10-25 10:07:29 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w Spółce Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. z siedzibą w Drawnie (druk nr 454) Sesja Nr XLVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-10-25 10:08:52 Przyjęcie protokołu z sesji nr XLVI Sesja Nr XLVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-10-25 11:16:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 451) Sesja Nr XLVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-10-25 11:20:22 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022-2038 (druk nr 452) Sesja Nr XLVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-10-25 11:25:46 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2023 rok (druk nr 453) Sesja Nr XLVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-10-25 11:33:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w Spółce Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. z siedzibą w Drawnie (druk nr 454) Sesja Nr XLVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 09:15:08 Przyjęcie protokołu z sesji nr XLVII Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:20:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 457) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 09:13:46 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji ( druk nr 470) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:22:51 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022-2038 (druk nr 458) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:24:28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Drawno długoterminowej pożyczki (druk nr 459) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:26:06 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2023 rok (druk nr 460) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:31:19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok w Gminie Drawno, (druk nr 461) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:38:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole podstawowej i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawno oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego, (druk nr 462) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:41:21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdy, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (druk nr 463) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:44:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli podtrzymania członkostwa Gminy Drawno w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w okresie programowania 2023-2027 (druk nr 464) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:49:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk 465) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:52:20 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publiczne ( druk nr 466) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 11:54:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 467) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 12:02:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (druk nr 468) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 12:04:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami oraz wysokości cen za te usługi. (druk nr 469) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 12:15:46 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji ( druk nr 470) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-11-29 09:12:50 Zmiana pkt porządku obrad w związku ze zmianą projektu uchwały. Wprowadza się projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Drawno długoterminowej pożyczki (druk nr 459) Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-12-29 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie uznania petycji na niezasługująca na uwzględnienie (druk nr 479) Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-12-29 Przyjęcie protokołu z sesji nr XLVIII Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 471) Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022-2038 (druk nr 472) Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2023 (druk nr 473) Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2023-2038 (druk nr 474) Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok ( 475) Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie w zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawno, zwolnienia dyrektora przedszkola z prowadzenia zajęć oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego, (druk nr 476) Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej „Za zasługi dla miasta i gminy Drawno” (druk nr 477) Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej „Za zasługi dla miasta i gminy Drawno” (druk nr 478) Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji na niezasługująca na uwzględnienie (druk nr 479) Sesja Nr XLIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-01-13 15:08:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2023 rok (druk nr 480) Sesja Nr L Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-01-13 15:10:30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2023-2038 (druk nr 481) Sesja Nr L Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-01-13 15:14:43 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku z uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 482) Sesja Nr L Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-01-13 15:23:56 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Drawno (druk nr 483) Sesja Nr L Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 09:09:04 Przyjęcie protokołu z sesji nr XLIX Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 09:10:05 Przyjęcie protokołu z sesji nr L Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 09:39:55 Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2023 rok.(druk nr 484) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 09:40:49 Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. (druk nr 485) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 09:41:37 Akceptacja planu pracy Komisji Planu, Budżetu i Inwestycji. (druk nr 486) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 09:42:26 Akceptacja planu pracy Komisji Rozwoju Społecznego i Rolnictwa. (druk nr 487) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 09:43:38 Akceptacja planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.(druk nr 488) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 10:56:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2023 rok (druk nr 492) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 10:57:34 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2023-2038 (druk nr 493) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 11:00:42 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw (druk nr 494) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 11:07:10 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drawnie (druk nr 495) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 11:09:11 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Drawna (druk nr 496) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-02-28 11:13:53 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno na 2023 rok ( druk 497) Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-08-31 14:12:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2023 rok (druk nr 544) Sesja Nr LV Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-08-31 14:15:38 zmiany uchwały Nr XLVIII/300/2022 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (druk nr 545) Sesja Nr LV Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-09-26 09:11:28 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Gryf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 554) Sesja Nr LVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-09-26 09:12:23 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (druk nr 555) Sesja Nr LVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-09-26 09:13:44 Przyjęcie protokołu z sesji nr LIV Sesja Nr LVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-09-26 09:14:41 Przyjęcie protokołu z sesji nr LV Sesja Nr LVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-09-26 12:08:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drawno na 2023 rok (druk nr 550) Sesja Nr LVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-09-26 12:10:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2023-2038 (druk nr 551) Sesja Nr LVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-09-26 12:16:41 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk nr 553) Sesja Nr LVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-09-26 13:23:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Gryf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 554) Sesja Nr LVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-09-26 13:25:14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (druk nr 555) Sesja Nr LVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-09-26 12:12:36 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej w Drawnie” (druk nr 552) Sesja Nr LVI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-10-20 09:06:06 Przyjęcie protokołu z sesji nr LVI Sesja Nr LVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-10-20 09:39:26 Podjęcie uchwały zmiany uchwały budżetowej Gminy Drawno na 2023 rok (druk nr 556) Sesja Nr LVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-10-20 09:41:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2023-2038 (druk nr 557) Sesja Nr LVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-10-20 09:44:07 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2024 rok (druk nr 558) Sesja Nr LVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-10-20 09:47:29 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarowych Gminy Drawno za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Drawno (druk nr 559) Sesja Nr LVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-10-20 09:49:42 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „ posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (druk nr 560) Sesja Nr LVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-10-20 09:51:20 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (druk nr 561) Sesja Nr LVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-10-20 09:53:16 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drawnie prowadzonym przez Gminę Drawno (druk nr 562) Sesja Nr LVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-10-20 09:55:23 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk 563) Sesja Nr LVII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 09:11:20 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedażny nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedażny nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (druk nr 577) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 09:12:14 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Drawno długoterminowej pożyczki (druk nr 578) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 09:13:07 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk nr 579) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 09:13:56 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Drawno na 2024 rok (druk nr 580) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 09:14:47 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Drawno na 2024 rok (druk nr 581) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie przeciw
2023-11-24 11:58:47 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2024 rok (druk nr 566) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:16:23 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia, określenia zasad i poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (druk nr 567) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:18:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 568) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:20:19 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 569) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:23:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ( druk nr 570) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:29:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ( druk nr 571) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:31:32 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 w Gminie Drawno (druk nr 572) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:33:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Drawno (druk nr 573) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:36:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/300/2022 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (druk nr 574) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:42:59 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży na rzecz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Barnimiu nr 4A, gm. Drawno oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości ( druk nr 575) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:49:45 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie, wymiaru i zakresu tych usług oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania ( druk nr 576) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:52:00 Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedażny nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (druk nr 577) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:54:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Drawno długoterminowej pożyczki (druk nr 578) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:55:44 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk nr 579) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 11:47:15 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Drawno na 2024 rok (druk nr 580) Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 09:17:18 Przyjęcie protokołu z sesji nr LVII Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-11-24 10:12:23 Wniosek Radnego Sławomira Nowaka o podwyższenie stawek podatku od środków transportowych o 10 %, a nie o 15 % jak zaproponował wnioskodawca. Sesja Nr LVIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-04 14:07:39 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki ( druk nr 584) Sesja Nr LIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-04 14:08:26 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 585) Sesja Nr LIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-04 14:11:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drawno na 2023 rok (druk nr 582) Sesja Nr LIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-04 14:17:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki ( druk nr 584) Sesja Nr LIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-04 14:21:17 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 585) Sesja Nr LIX Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-12 15:28:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drawno na 2023 rok (druk nr 586) Sesja Nr LX Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-12 15:29:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 (druk nr 587) Sesja Nr LX Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-12 15:59:04 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Drawno oraz części obrębu Krasnowa, gmina Drawno-część A (druk nr 588) Sesja Nr LX Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-12 16:04:03 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Drawno (druk nr 589) Sesja Nr LX Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-12 16:06:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno (druk nr 590) Sesja Nr LX Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-29 09:37:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drawno na 2023 rok (druk nr 592) Sesja Nr LXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-29 09:39:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 (druk nr 593) Sesja Nr LXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-29 10:07:57 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok (druk nr 594) Sesja Nr LXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-29 10:14:29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Drawno (druk nr 595) Sesja Nr LXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-29 09:08:57 Przyjęcie protokołu z sesji Nr LVIII Sesja Nr LXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-29 09:09:46 Przyjęcie protokołu z sesji Nr LIX Sesja Nr LXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-29 09:10:38 Przyjęcie protokołu z sesji Nr LX Sesja Nr LXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-29 09:07:41 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 596) Sesja Nr LXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2023-12-29 10:18:28 Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 596) Sesja Nr LXI Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-01-23 09:15:49 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. z siedzibą w Drawnie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów (druk nr 600) Sesja Nr LXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-01-23 09:17:27 Przyjęcie protokołu z sesji nr LXI Sesja Nr LXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-01-23 09:30:57 Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Drawnie na 2024 rok (druk nr 597) Sesja Nr LXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-01-23 10:07:48 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2024 (druk nr 598) Sesja Nr LXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-01-23 10:23:57 Podjecie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2024-2039 (druk nr 599) Sesja Nr LXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-01-23 10:28:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. z siedzibą w Drawnie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów (druk nr 600) Sesja Nr LXII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 10:13:17 Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok (druk nr 601) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 10:14:36 Akceptacja planu pracy Komisji Planu, Budżetu i Inwestycji (druk nr 602) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 10:15:42 Akceptacja planu pracy Komisji Rozwoju Społecznego i Rolnictwa (druk nr 603) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 10:16:59 Akceptacja planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.(druk nr 604) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 11:49:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drawno na 2024 rok (druk nr 608) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 11:51:22 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2024-2039 (druk nr 609) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 11:53:13 Podjęcie uchwały zmiany uchwały nr LIV/333/2023 Rady miejskiej w Drawnie z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (druk nr 610) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 11:56:08 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie gminy Drawno: kościół parafialny pw. Nawiedzenia N.M.P. w Brzezinach (druk nr 611) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 11:59:40 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Drawno na 2024 rok ( druk nr 612) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 12:01:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. z siedzibą w Drawnie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów (druk nr 613) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 09:09:50 Przyjęcie protokołu z sesji nr LXII. Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-02-27 09:08:31 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. z siedzibą w Drawnie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów (druk nr 613) Sesja Nr LXIII Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-03-26 09:30:07 Przyjęcie protokołu z sesji nr LXIII Sesja Nr LXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-03-26 12:50:40 Podjęcie uchwały w sprawie wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 w Gminie Drawno (druk nr 621) Sesja Nr LXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-03-26 12:52:19 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy na lata 2024-2027 w Gminie Drawno (druk nr 622) Sesja Nr LXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-03-26 12:54:50 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (druk nr 623) Sesja Nr LXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-03-26 12:58:21 Podęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Kiełpinie, gm. Drawno (druk nr 624) Sesja Nr LXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-03-26 09:27:39 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Drawno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 625) Sesja Nr LXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-03-26 09:28:56 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/360/2023 z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 626) Sesja Nr LXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-03-26 13:01:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Drawno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 625) Sesja Nr LXIV Rady Miejskiej w Drawnie za
2024-03-26 13:03:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/360/2023 z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 626) Sesja Nr LXIV Rady Miejskiej w Drawnie za